WELCOME TO BANPARKFISHFARM

ทางบ้านแพรกฟิชฟาร์ม เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอสินค้าพร้อมบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านซื้อสินค้าจากทางเรา จะไม่เป็นเพียงแต่การจัดส่งสินค้าให้เท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ” 

ด้วยความเคารพ Banpark FishFarm.VDO Banprak FishFarmWEEKLY NEW FISH Banprak FishFarmNo.1( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 25cm.
Sex: Female 80%
Price: 15,000BNo.2 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 28cm.
Sex: Unknow
Price: 9,000BNo.3 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 25cm.
Sex: Female
Price: 20,000B No.4 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko  
Varity: Shiro
Size: 30cm.
Sex: Unknow
Price: 30,000B No.5 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 27cm.
Sex: Unknow
Price: 18,000B No.6 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 32cm.
Sex: Unknow
Price: 25,000B No.7 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 27cm.
Sex: Unknow
Price: 18,000B No.8 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder: Omosoko
Varity: Shiro
Size: 27cm.
Sex: Unknow
Price: 12,000B No.9 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder:
 Omosoko
Varity: Shiro
Size: 30cm.
Sex: Unknow
Price: 15,000BNo.10 ( คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิป )
Breeder:
 Omosoko
Varity: Tancho Showa
Size: 25cm.
Sex: Unknow
Price: 9,000B CONTACT US Banprak FishFarm


@copy right 2019 By www.banrakfishfarm.com. All right reserved.
บ้านแพรกฟิชฟาร์ม 59 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 092 761 8888 สอบถามเส้นทางได้ที่ : 081 292 4252 E- mail : a_p2553@hotmail.com Line ID : 0927618888